Doc. Dr Lukas Rasulić - biografija

BIOGRAFSKI PODACI Biography

 

Doc. Dr Lukas Rasulić, MD

Docent neurohirurgije, Medicinski Fakultet Beograd;

Klinika za neurohirurgiju, B odeljenje

Klinički centar Srbije

Tel/Fax: +381/11/3615577

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

LIČNI PODACI

 

Rođen 18.03.1965. u Prištini.

Oženjen je, ima dvoje dece

Poznavanje jezika: engleski, italijanski

Odlično poznaje rad na računarima.

 

 

OBRAZOVANJE

 

Medicinski fakultet u Beogradu je upisao školske 1985/86. godine, a diplomirao 21.03.1991. godine, prosečnom ocenom 9,36.

Tokom studiranja radio je dve godine kao demonstrator na Institutu za fiziologiju, pri čemu je učestvovao u studentskim naučnim aktivnostima i kongresima, a završio je i kurs Urgentne medicine.

Po završenom obaveznom lekarskom stažu stručni ispit je položio 22.04.1992. godine.

Odobrena mu je specijalizacija iz neurohirurgije u Institutu za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije 16.11.1992. godine. Specijalizaciju je završio polaganjem specijalističkog ispita sa odličnim uspehom 11. 05. 1998.

Poslediplomske studije iz hirurške anatomije upisao je školske 1991/92. godine.

Magistarsku tezu pod nazivom:" TOPOGRAFSKA ANATOMIJA I SISTEMATIZACIJA BRAHIJALNOG PLEKSUSA I NJEN ZNAČAJ ZA DIJAGNOSTIKU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU TRAKCIONIH POVREDA BRAHIJALNOG PLEKSUSA", odbranio je 21.12.1995. godine pred komisijom prof. dr Miroslav Samardžić, mentor, prof. dr Vaso Antunović i prof. dr Dragoljub Bacetić.

Doktorsku disertaciju pod nazivom:" REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA TRAKCIONIH POVREDA BRAHIJALNOG PLEKSUSA" odbranio je 29. 04. 1999. pred komisijom prof. dr Miroslav Samardžić, mentor, prof. dr Vaso Antunović i prof. dr Dragoljub Bacetić.

Za asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 21. 12. 1998. godine za predmet Hirurgija-Neurohirurgija, ponovo izabran u isto zvanje 26. decembra 2002 godine i reizabran drugi put 22.11. 2006. godine

Za Docenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 24. 10. 2007. godine.

Za člana Komisije Kliničkog centra Srbije za kontrolu i nadzor kvaliteta rada izabran je 2009. godine.

Izabran je 2009. godine za člana Programskog Saveta za Doktorske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U više navrata tokom 2007-2009 godine bio je vršilac dužnosti načelnika neurohirurškog B i E odeljenja Instituta za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Za načelnika B odeljenja Instituta za neurohirurgiju Kliničkog Centra Srbije izabran je 2009. godine.

 

Završeni kursevi i studijski boravci:

• kurs Svetske federacije neurohirurga za edukaciju mladih neurohirurga pod nazivom World Federation Neurological Surgeons Educational Course, održan u Bukureštu od 01-04 juna 1996. godine.

• Chigasaki Tokoshukai Medical Centre i Shonan Kamakura General Hospital, Japan od 27. 02. 2003. do 27. 03. 2003, pod stručnim rukovodstvom Prof Dr Hiromichi Hosode,

• International Neuroscience Institute (INI) Hannover, Nemačka, u periodu od 10. 11. 2003. do 28. 11. 2003, pod stručnim rukovodstvom Prof Dr. Madjid Samii-a.

• Azzienda Hospitale Maggiore,University Neurosurgical Clinic, Verona, Italija u periodu od 28. 06. 2004. do 22. 07. 2004 pod stručnim rukovodstvom prof. Dr Albina Bricola Kliničkom Centru Ljubljana, Slovenija, Klinika za neurohirurgiju, pod stručnim rukovodstvom Prof. Dr Vinka Dolenca od 31. 08. 2004. godine do 24. 09. 2004.

• 02 October 2007, Munich, Germany, Radiosurgery course, Endorsed by the EANS, Munich, Klinikum Grosshadern, CyberKnife Centre, 09-10. November 2007, Munich, Germany

• Radiosurgical Hands-on Course, 12-14. November 2007, Marseille, France,

• 2nd Dresden Training Course on Endoscopic Peripheral nerve Surgery Featuring novel endoscopic techniques for nerve decompression, transposition and harvest, 22-23. November, Dresden, Germany,

• 1st EANS Spine Course, 29th November-3rd December 2007, Opatija Croatia

• EANS Course II in Spinal Surgery-Toracolumbar Spine, 6th-8th November 2008 Opatija, Croatia.

• kurs Klinička ispitivanja i program dobre kliničke prakse u Organizaciji Kliničkog centra Srbije i Ergomed Novi Sad, 10.03. 2006. koji podrazumeva uvod u klinička ispitivanja, ICH-GCP, lokalne zahteve o zakonskim regulativama, esencijalnu dokumentaciju, bezbednost, finansiranje i osiguranje, čime je dobio status istraživača u kliničkim ispitivanjima i protokolima.

• kurs Evropske Asocijacije Neurohirurga (EANS) pod nazivom Training for trainers u Lisabonu, Portugalija od 15-16.06.2007. godine u smislu edukacije za predavače čime je dobio status predavača po standardima EANS,

• Multimodal Intraoperative Neuromonitoring Course in Neurosurgery, March 31st-April 1st 2008, Freiburg, Germany,

• Functional Neurosurgery, May 26-28th 2008, Freiburg, Germany,

• 23rd International Course on Clinical Neurosurgery, International Neuroscience Institute, Continuing Medical Education Project, July 5-8th, 2008, Hannover, Germany,

• Training in Health Service Management in Serbia, Workshop on Management Decision Making and Priority Setting, organized by EU and Gesellschaft fur Versicherungswissenschaft und-gestaltung e. V. GVG, and Faculty of Medicine, University of Belgrade, July 3-4, 2008, Belgrade 2008,

• Training in Health Service Management in Serbia, Workshop on Health Management-organization, leadership, teamwork and change, organized by EU and Gesellschaft fur Versicherungswissenschaft und-gestaltung e. V. GVG, and Faculty of Medicine, University of Belgrade, July 8-10, 2008,Belgrade.

• 24th International Course on Clinical Neurosurgery, International Neuroscience Institute, Continuing Medical Education Project, June 20-24th, 2009, Hannover, Germany.

• INI 10th Anniversary Hands-On Cadaver Course & Live Surgeries Minimal Invasive Skull Base Approaches, Microsurgical and Endoscopic Professional Training Course, July 18-19, INI-Hannover, Germany Continuing Medical Education Project of World Federation of Neurosurgical Societies

• 25th International Course Skull Base Live Surgery July 20-21, 2010 INI-Hannover, Germany Continuing Medical Education Project of World Federation of Neurosurgical Societies 25th International Course,

• 10 years Anniversary Meeting of International Neuroscience Institute, Hannover, Germany July 21-25, Impact of technologies and methods for advances in neurosurgery Influence of interdisciplinary cooperation for the progress in neurosurgery Contribution of medical industry for the development of neurosurgery

Tokom specijalizacije i rada na Institutu za neurohirurgiju Kliničkog Centra Srbije učestvovao je u dva podprojekta Ministarstva za zdravlje Republike Srbije za period 1996/2000 pod sledećim nazivima: “ DIJAGNOSTIKA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA POVREDA RAMENOG ŽIVČANOG SPLETA” i “ODLOŽENO POGORŠANJE STANJA NAKON ANEURIZMALNE SUBARAHNOIDALNE HEMORAGIJE, ANALIZA ČINILACA I MOGUĆNOSTI LEČENJA” u okviru glavnog projekta Neuronauke- Neurohirurgija, kao saradnik -nenastavno osoblje.

Od 2004. godine član je naučnog odbora programskog saveta Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Od 2006. godine je glavni istraživač (B1) u Projektu Ministarstva za nauku republike Srbije za period od 2006 do 2010 pod nazivom"EVALUACIJA BOLESNIKA SA MULTISISEMSKOM SARKOIDOZOM-DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA I KVALITET ŽIVOTA." Takođe je istraživač u Projektu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike republike Srbije politike za period 25.12.2006 godine do 25.09.2007 godine pod nazivom"POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA INVALIDNIH OSOBA SA MULTISISTEMSKOM SARKOIDOZOM".

Kao drugi autor rada “Gunshot injuries of the brachial plexus” (Projektilne povrede brahijalnog pleksusa) dobitnik je nagrade “Collumela Award” za najbolji rad i najbolju prezentaciju na International Conference of Recent Advances in Neurotraumatology, ICRAN 96, održanog od 08-11 septembra 1996 u Rimini-Ričone-u, Italija.

Dobitnik je nagrade Kliničkog centra Srbije za 1996. godinu za naučno istraživačku delatnost.

 

Dr Lukas Rasulić je kao autor i koautor učestvovao u izradi 247 stručno-naučnih radova, publikacija, prezentacija kao i poglavlja u kjnigama objavljenih u internacionalnim i domaćim časopisima, ili referisanih na medjunarodnim i domaćim kongersima i simpozijumima i to:

 • 8 in extenso u CCIi or SCI indeksiranim međunarodnim časopisima
 • 25 in extenso u MEDLINE indeksiranim međunarodnim časopisima
 • 16 in extenso u indeksiranim međunarodnim ili domaćim časopisima,
 • 6 in extenso u abstraktima međunarodnih kongresa i skupova
 • 6 in extenso u abstraktima domaćih kongresa i skupova
 • 77 u formi abstrakta u abstraktima međunarodnih kongresa i skupova
 • 69 u formi abstrakta u abstraktima domaćih kongresa i skupova
 • 5 prezentacija na međunarodnim kongresima i skupovima
 • 3 prezentacije na domaćim kongresima i skupovima
 • 13 poglavlja u 4 knjige publikovane od strane međunarodnih izdavača
 • 14 poglavlja u 8 knjiga publikovanih od strane domaćih izdavača.

 

U radovima obradjena je praktično celokupna savremena neurohirurška problematika, a najveći broj radova posvećen je sledećim problemima:

1. Savremene neurohirurške i neuroradiološke dijagnostičke metode, mogućnosti primene kod različitih patoloških stanja, kao i granice njihove primenjivosti. Ovo se u prvom redu odnosi na primenu kompjuterizovane tomografije u dijagnostici traumatskih intrakranijalnih hematoma, subarahnoidalne hemoragije i cerebralnih aneurizmi. Jedan broj radova obradjuje i dijagnostiku povreda perifernog nervnog sistema, odnosno brahijalnog pleksusa.

2. Ekspanzivni procesi kostiju lobanje i mozga, prvenstveno maligne prirode, mogućnosti njihovog hirurškog lečenja.

3. Vaskularna oboljenja mozga i njihove kompikacije - aneurizme intrakranijalnih krvnih sudova, savremene metode njihovog mikrohirurškog lečenja, indikacije i vreme operativnog lečenja, kao i medikamentozni tretman komplikacija.

4. Kraniocerebralne povrede, klasifikacija i faktori prognoze, konzervativni i hirurški metodi lečenja.

5. Degenerativna oboljenja lumbosakralnog dela kičmenog stuba, sa analizom vrednosti dijagnostičkih postupaka, hirurških pristupa i indikacija za hirurško lečenje.

6. Najveći broj radova je posvećen mikrohirurškom lečenju povreda i oboljenja perifernih nerava i brahijalnog pleksusa u kojima su obradjene najsavremenije dijagnostičke metode i hirurški postupci u slučajevima avulzije njegovih spinalnih korenova.

7. Poslednjih godina posebno interesovanje kandidat pokazuje za funkcionalnu hirurgiju, i to hirurgiju bola, pa je odredjeni broj radova i iz ove oblasti. Najznačajnije mesto medju njima zauzimaju upravo bolna stanja nakon povreda perifernog nervnog sistema.

U svom dosadašnjem radu unapredio je na najviši nivo timski rad i povezao stručnjake istih i sličnih interesovanja iz oblasti neurohirurgije, hirurgije, vaskularne hirurgije, ortopedije, mikrohirurgije, neurologije, otorinolaringologije, maksilofacijalne hirurgije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Rezultat svega toga je svakodnevna saradnja stručnjaka iz gore navedenih oblasti u rešavanju kompleksnih problema hirurškog i drugog lečenja pre svega iz oblasti hirurgije perifernog nervnog sistema i brahijalnog pleksusa, a potom i drugih oblasti neurohirurgije.

U okviru međunarodne saradnje intenzivno sarađuje sa vodećim evropskim i svetskim neurohirurškim centrima kao što su Chigasaki Tokoshukai Medical Centre i Shonan Kamakura General Hospital, Japan, Prof. Dr Hiromichi Hosoda, International Neuroscience Institute (INI) Hannover, Nemačka, Prof Dr. Madjid Samii, Azzienda Hospitale Maggiore,University Neurosurgical Clinic, Verona, Italija Prof. Dr Albino Bricolo Klinički Centar Ljubljana, Slovenija, Klinika za neurohirurgiju, Prof. Dr Vinko Dolenc, kao i sa Evropskom Asocijacijom Neurohirurga (EANS).

 

Predavač po pozivu:

 

• Naučni skup Hirurško liječenje bolnih stanja, CANU, 9 septembar 2005. godine, Podgorica, Serbia&Montenegro

• VI Seminar na temu multisistemske sarkoidoze sa međunarodnim učešćem.aktuelni dijagnostički i terapijski problemi, 21. oktobar 2005. godine, Beograd, Srbija i Crna Gora

• Advances in management of sarcoidosis &interstitial lung diseases, 13-14 October, 2006, Belgrade, Serbia

• Sarcoidosis: Diagnosis, therapy& quolity of life, 25-26 September, 2007, Belgrade, Serbia

• Naučni skup Novine u neurohirurgiji, CANU, 28 septembar 2007. godine, Podgorica, Montenegro

• World Federation of Neurosurgical Societies, 13th Interim Meeting/The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons,18-22 November, 2007., Nagoya, Japan

• World Federation of Neurosurgical Societies, XIV World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 04, 2009.

• New Findings in Sarcoidosis: Diagnosis, Therapy and Quality of life, IX Assembly of the Yugoslav Association of Sarcoidosis, International Conference on Multisystem Sarcoidosis, Belgrade, Serbia, October 15-16 2009. 12 CME (EACCME), AMA PRA category credit 1.

• Naučni skup Cerebrovaskularne bolesti , CANU, 06. novembar 2009. godine, Podgorica, Montenegro

• International Neurosurgery Congress, 10 years Anniversary Meeting of International Neuroscience Institute, Hannover, Germany, July 21-25 , 2010

 

Mentorstvo

 

• Dr Andrija Savić, akademske specijalističke studije iz neurohirurgije, tema Rekonstruktivna hirurgija perifernog nervnog sistema., 2008-2010.

• Sandra Stojanović, apsolvent medicinskog fakulteta, rad za studentski kongres: "Analiza faktora koji utiču na oporavak kod hirurgije perifernih nerava gornjeg ekstremiteta ". Kongres studenata medicine i stomatologije ,Ohrid, Makedonija, 2010

 

Organizacione aktivnosti:

1996 organizacija 1st International Conference of Emergency Surgery-Beograd-član organizacionog odbora

1998, organizacija The Eight Congress of Yugoslav Association of Neurosurgeons with International Participation-Beograd-sekretar Organizacionog odbora.

2002, organizacija Scientific Meeting Microsurgical treatment of peripheral nerve nerves injuries and other problems-presence and perspectives-Beograd-sekretar Organizacionog odbora.

2003, organizacija The Annual Meeting of Yugoslav Association of Neurosurgeons with International Participation in Belgrade-80th Anniversary of neurosurgery in Serbia and 65th Anniversary of first neurosurgical department-Beograd-sekretar Organizacionog odbora.

2007, October 31st, organizacija Teleconference Course-INI Master Course in Treatment of Vestibular Schwannoma-Advanced Neurosurgery Using Telecommunication-84th Anniversary of neurosurgery in Serbia and 69th Anniversary of first neurosurgical department Beograd-teleconference cource among International Neuroscience Institute, Hannover, Germany and Institute for neurosurgery, Clinical Center of Serbia and University of Belgrade School of Medicine, Beograd, Serbia-Organizator

2008, Octobar 31, organizacija Beogradski Međunarodni Skup Neurohirurga i Svečana Akademija povodom 85 godina neurohirurgije u Srbiji, 70 godina prvog neurohirurškog odeljenja u Srbiji i 55 godina Instituta za neurohirurgiju-Predsednik organizacionog odbora.

2009, September 11th, Inaugural Meeting Institute for neurosurgery, Clinical Center of Serbia and School of Medicine University of Belgrade for inauguration Prof.Dr Madjid Samii, President of INI-International Neuroscience Institute Hannover at University Otto fon Guerricke to be Visiting Professor of School of Medicine University of Belgrade and Honorary Member of Serbian Neurosurgical Association.-Predsednik organizacionog odbora

 

 

 

Članstvo u Udruženjima, Odborima i Komisijama

 

Član

• Udruženje neurohirurga Srbije-Serbian Assosiation of Neurological Surgeons (UNS)

• European Association of Neurological Surgeons (EANS)

• Full individual member of European Association of Neurological Surgeons (EANS) since February 2004

• World Federation of Neurological Surgeons(WFNS).

• Scientific Committee of the Center for Continuus Medical Education, School of Medicine, University of Belgrade, since 2004.

• International Society of Intraoperative Neurophysiology, Full Member. since 2007

• European.Society for Stereotaxy and.Functional Neurosurgery, Full Member, since 2007

• WFNS Comittee for Peripheral Nerve and Brachial Plexus Surgery, since 2008

• Komisija za kontrolu i nadzor kvaliteta rada Kliničkog centra Srbije since 2009.

• Programski savet za doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu since 2009

• Član Royal Medical Board within Her Royal Highness Crown Princess Katherine Foundation since 2010

 

CME

• 2006-2009; 272,5 EACCME UEMS credits (ECMEC), Swiss Society of Neurosurgery, Swiss Neurological Society, Norwegian Society of Neurosurgery, German Society of neurosurgery, AMA PRA category 1 credit

 

Saradnja sa drugim naučnim institucijama

 

• Institut za digestivne bolesti, I hirurška klinika Klinički Centar Srbije-Prof. Dr Predrag Peško

• Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"-konsultant, Prof. Dr Boško Đukanović

• Chigasaki Tokoshukai Medical Centre and Shonan Kamakura General Hospital and affiliated hospitals, Japan¸, Prof. Dr Hiromichi Hosoda.

• International Neuroscience Institute (INI), Hannover, Germany, Prof. Dr Madjid Samii.

• Azzienda Hospitale Maggiore, University Neurosurgical Clinic, Verona, Italy, Prof. Dr Albino Bricolo.

• Klinički Centar Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, Prof. Dr Vinko Dolenc.

• Munich, Klinikum Grosshadern, CyberKnife Centre, Prof. Dr Alexander Muačević, Prof. Dr Georg Tonn.

• Timone University Hospital, Functional&Stereotactic Neurosurgery Department Marseille, France, Prof. Dr Jean Regis

• Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany, Dr Kartrick Krishnan

• KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska, Prof. Dr Josip Paladino, Dr Zdravko Heinrich.

• KBC Podgorica, Podgorica, Dr Novak Lakićević

• S.Maria della Misericordia Hospital, Dept. of Neurosurgery, Rovigo, Italy, Prof. Dr Paolo Buffati, Prof. Dr Stefano Ferraresi, Dr Debora Garozzo

• Clinica Gemelli, Department of Neurosurgery, Roma, Italy, Prof. Dr Eduardo Fernandez

 

 

Učešće na kongresima i stručnim manifestacijama:

 

1990

• 32. Kongres studenata medicine i stomatologije, Teslić, Yugoslavia

 

1993

• III kongres neurologa Jugoslavije, I kongres jugoslovenskog društva za neuronauke, Beograd, Yugoslavia;

 

1994

• 18. Kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, Yugoslavia;

 

1995

• Neurotraumatology Committee of the World Federation of Neurosurgical Societies, Meeting 95, Thessaloniki, Greece;

• 10th European Congress of Neurosurgery, Berlin, Germany;

• Kongres Urgentne Hirurgije, Budva, Yugoslavia;

 

1996

• 1st International Conference of Emergency Surgery, Belgrade, Yugoslavia;

• International Conference of Recent Advances in Neurotraumatology, Riccione, Italy,

• Conference of the Czech Burn Society with international participation, Prague, Czech Republic;

• 19. Kongres Hirurga Jugoslavije, Bar, Yugoslavia;

• II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna&Hercegovina;

• XXIV oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac, Yugoslavia;

• XV Congress and Clinical Updates of European Society for Pediatric Neurosurgery, Rome, Italy;

 

1997

• 8th Congress of the European Section of the IPRAS, Lisbon, Portugal;

• 11th International Congress of Neurological Surgery Amsterdam, The Netherlands;

• Jugoslovenski kongres lekara fizikalne medicine i rehabilitacije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, Yugoslavia;

 

1998

• 4th Congress of European Federation of Societies for Microsurgery and 14th Congress of International Microsurgical Society, Corfu, Greece;

• 1st Congress of Neurological Surgeons of Republic of Macedonia, Ohrid, Macedonia;

• 20 Kongres hirurga Jugoslavije, Zlatibor, Yugoslavia; VIII Kongres neurohirurga Jugoslavije, Beograd, Yugoslavia;

 

1999

• 11th European Congress of Neurosurgery, Copenhagen, Denmark;

 

2000

• 4th European Congress “Trauma and Emergency Surgery”, Pizza, Italy;

• 5th Congress of European Federation of Societies for Microsurgery, Coimbra, Portugal;

• 3rd Congress of Romanian Society of Hand Surgery and 4th National Congress of Reconstructive Microsurgery, Yasi, Romania;

• XIV Kongres lekara Srbije i Kongres lekara otadžbine i dijaspore; Beograd, Yugoslavia

• V Kongres neurologa Jugoslavije, III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke, I Jugoslovenski kongres o epileptologiji, Zlatibor, Yugoslavia;

• II sastanak vertebrološke grupe JUOT, Beograd, Yugoslavia;

 

2001

• 2nd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini Course, Belgrade, Yugoslavia;

• 12th World Congress of Neurosurgery, Sydney, Australia;

• II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem (ratne i poratne posljedice), Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;

• 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, Yugoslavia;

• XII Kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije, Kladovo, Yugoslavia;

• XVIth Yugoslav Epilepsy Simposium, Belgrade, Yugoslavia;

 

2002

• The 7th WASOG Congress and The 6th Meeting of the Scandinavian Sarcoidosis Association, Stockholm, Sweden;

• Četvrti Hrvatski Kongres Plastične, Rekonstruktivne i Estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvatska;

• Novine u dijagnostičkom i terapijskom pristupu multisistemskoj sarkoidozi, Beograd, Serbia&Montenegro;

• Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Mikrohirurško lečenje povreda i obolenja perifernog nervnog sistema-sadašnje stanje i perspektive, Beograd, Serbia&Montenegro;

• 3. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Igalo, Serbia&Montenegro;

• 9. Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Tara, Yugoslavia.

 

2003

• The 3rd Balkan Congresss and 14th National Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Yasi, Romania;

• 12th European Congress of Neurosurgery, Lisboa, Portugal;

• 35th International Danube Symposium for Neurological Sciences&continuing education, Belgrade, Serbia&Montenegro;

• European Society for Neuroradiology,XXVIII Congress and 12th Advanced Course, Istanbul, Turkey;

• 13th Congress of the International Confederation for Plastic and Reconstruction Surgery, Sydney, Australia;

• Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Hirurško lečenje patoloških procesa u pontocerebralnom uglu, Beograd, Serbia&Montenegro

 

2004

 

• 3rd CENS Meeting, Ljubljana, Slovenia, September 1-4, 2004.

• Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Hirurško lečenje bolnih stanja, Beograd, Serbia&Montenegro

 

2005

 

• IV Congress of the Balkan Association for plastic, reconstructive and aesthetic surgery & IX National conference on plastic surgery and burns, Sofia, Bulgaria,

• 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morrocco,

• Naučni skup Hirurško liječenje bolnih stanja, CANU, Podgorica, Serbia&Montenegro

• Fourth ISPO Central&Eastern European Conference, Fifth Congress of Serbia&Montenegro Physiatrists, Belgrade, Serbia&Montenegro

• X Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Srbija i Crna Gora

• VI Seminar na temu multisistemske sarkoidoze sa međunarodnim učešćem.aktuelni dijagnostički i terapijski problemi, Beograd, Srbija i Crna Gora

• 4th Congress of the Croatian Neurosurgical Society, Zagreb, Croatia

 

2006

 

• The 2nd International Symposium on the Cavernous Sinus-20 years later, Ljubljana, Slovenia, September 10-13, 2006.

• Medjunarodna konferencija"Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji", Beograd, Srbija, Septembar 15-16, 2006.

• Advances in management of sarcoidosis&interstitial lung diseases, Belgrade, Serbia, October 13-14, 2006, EBAP 12 EACCME UEMS credits, AMA PRA category 1 credit

• 4th CENS Meeting, Budapest, Hungary, October 13-15, 2006

 

 

2007

 

• EANS training for trainers course, Lisbon, June 15.06.-16.06. 2007

• 13th Congress of the European Association of Neurosurgical Societis (EANS), Glasgow, UK, September 2-7, 2007,. 24 EACCME UEMS credits, AMA PRA category 1 credit

• Sarcoidosis: Diagnosis, therapy & quality of life, 25-26 September, 2007, Belgrade, Serbia, EBAP, 9 EACCME UEMS credits, AMA PRA category 1 credit

• Naučni skup Novine u neurohirurgiji, CANU, 28 septembar 2007. godine, Podgorica, Montenegro

• First European Robotic Radiosurgery Symposium, 02 October 2007, Munich, Germany, 9 EACCME UEMS credits, AMA PRA category 1 credit

• Radiosurgery course, Endorsed by the EANS, Munich, Klinikum Grosshadern, CyberKnife Centre, 09-10. November 2007, Munich, Germany

• European Society for Stereotaxy and.Functional Neurosurgery. Radiosurgical Hands-On-Course, 12-14. November 2007, Marseille, France, 18 EACCME UEMS credits, AMA PRA category 1 credit

• 1st Congress of International Society of Intraoperative Neurophysiology, 15-17. November 2007, Lucerne, Switzerland, 15 EACCME UEMS credits (ECMEC), Swiss Society of Neurosurgery 19 credits, Swiss Neurological Society 6 credits /2 credits per day/, AMA PRA category 1 credit

• World Federation of Neurosurgical Societies, 13th Interim Meeting/The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons,18-22 November, Nagoya, Japan -Peripheral Nerve Workshop 17-21. November 2007, Nagoya, Japan, AMA PRA category 1 credit

• 2nd Dresden Training Course on Endoscopic Peripheral nerve Surgery Featuring novel endoscopic techniques for nerve decompression, transposition and harvest, 22-23. November, 2007., Dresden, Germany

• 1st EANS Spine Course, 29th November-3rd December 2007, Opatija Croatia, 27 EACCME UEMS credits, AMA PRA category 1 credit

• Spine Expert Group, 5th Annual Meeting, Belgrade November 5-7, 2007.

 

 

2008

 

• EANS Winter Meeting, February 29th-March 01st, 2008, Trondheim, Norway, 12 EACCME UEMS credits, 12 Norwegian Society of Neurosurgery credits, AMA PRA category 1 credit

• Multimodal Intraoperative Neuromonitoring Course in Neurosurgery, March 31st-April 1st 2008, Freiburg, Germany, 19 EACCME UEMS credits, 19 German Society of Neurosurgery credits, AMA PRA category 1 credit

• 1st Sino-European Meeting on Brachial plexus Microreconstractive Surgery, April 7-9th, 2008, Venice, Italy. 11 EACME UEMS credit

• Functional Neurosurgery, May 26-28th 2008, Freiburg, Germany, 19 EACCME UEMS credits, 19 German Society of Neurosurgery credits, AMA PRA category 1 credit

• 23rd International Course on Clinical Neurosurgery, International Neuroscience Institute, Continuing Medical Education Project, July 5-8th, 2008, Hannover, Germany, 24 EACCME UEMS credits, 30 German Society of Neurosurgery credits, AMA PRA category 1 credit

• Training in Health Service Management in Serbia, Workshop on Management Decision Making and Priority Setting, organized by EU and Gesellschaft fur Versicherungswissenschaft und-gestaltung e. V. GVG, and Faculty of Medicine, University of Belgrade, July 3-4, 2008, Belgrade

• Training in Health Service Management in Serbia, Workshop on Health Management-organization, leadership, teamwork and change, organized by EU and Gesellschaft fur Versicherungswissenschaft und-gestaltung e. V. GVG, and Faculty of Medicine, University of Belgrade, July 8-10, 2008, Belgrade

• 5th Congress of the Croatian Neurosurgical Society and Joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons, September 2-5, 2008, Dubrovnik, Croatia.

• International Conference on Spine Surgery and Rehabilitation, October 6-8, 2008, Milano, Italy

• XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, 08-11 oktobar 2008, Niš, Srbija

• EANS Course II in Spinal Surgery-Toracolumbar Spine, 6th-8th November 2008 Opatija, Croatia

 

 

2009

 

• XVI International Symposium on Brachial Plexus Surgery-Club A.Narakas, Luxembourg, 21-23rd May 2009

• 24th International Course on Clinical Neurosurgery, International Neuroscience Institute, Continuing Medical Education Project, June 20-24th, 2009, Hannover, Germany, 24 EACCME UEMS credits, 30 German Society of Neurosurgery credits, AMA PRA category 1 credit

• XIV World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 04, 2009. 25,25 CME credits, AMA PRA category 1 credit

• New Findings in Sarcoidosis: Diagnosis, Therapy and Quality of life, IX Assembly of the Yugoslav Association of Sarcoidosis, International Conference on Multisystem Sarcoidosis, Belgrade, Serbia, October 15-16 2009. 12 CME (EACCME), AMA PRA category credit 1.

• University of Acibaden Seminar: Gamma knife, movement disorders and motion analysis, Belgrade, Serbia, October 30, 2009.

• Naučni skup Cerebrovaskularne bolesti , CANU, 06. novembar 2009. godine, Podgorica, Montenegro

2010

 

• 2nd meeting on neurosurgical tips and tricks, Taormina, Messina, Italy, April 15-17.2010.

• INI 10th Anniversary Hands-On Cadaver Course & Live Surgeries Minimal Invasive Skull Base Approaches, Microsurgical and Endoscopic Professional Training Course, July 18-19, 2010 INI-Hannover, Germany Continuing Medical Education Project of World Federation of Neurosurgical Societies 25th International Course

• Skull Base Live Surgery July 20-21, 2010 INI-Hannover, Germany Continuing Medical Education Project of World Federation of Neurosurgical Societies 25th International Course

• 10 years Anniversary Meeting of International Neuroscience Institute, Hannover, Germany July 21-25 , 2010, Impact of technologies and methods for advances in neurosurgery Influence of interdisciplinary cooperation for the progress in neurosurgery Contribution of medical industry for the development of neurosurgery

• 2nd Sino-European Meeting on Brachial Plexus Reconstructive Surgery, Shangai, China, October, 22-25 2010.

 

Posebna interesovanja

 

Hirurgija perifernog nervnog sistema i posebno brahijalnog pleksusa,

tumori mozga,

radiohirurgija

spinalna hirurgija,

neurotrauma,

cerebrovaskularna oboljenja,

 

 

NAUČNI I STRUČNI RAD

 

Spisak radova

 

I RAD U ČASOPISU INDIKSIRANOM U CURRENT CONTENTS-U (CC) ILI SCIENCE INDEX-U (SCI)

 

 

1. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D.: Gunshot injuries to the brachial plexus, J. Trauma, 1997, 43:645-649.

2. Samardžić M. M., Rasulić G. L., Grujičić M. D.: Results of cable graft technique in repair of large nerve trunk lesions, Acta Neurochirurgica, 1998, 140: 1177-1182.

3. Samardžić M. M., Rasulić G. L., Vučković D. Č.: Missile injuries of the sciatic nerve, Injury, Int. J. Care Injured, 1999, 30: 15-20.

4. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Miličić B.: Results of nerve transfer to the musculocutaneous and axillary nerves, Neurosurgery, 2000, 46: 93-103.

5. Samardžić M., Grujičić D., Rasulić L., Miličić B.: Restoration of upper arm function in traction injuries to the brachial plexus, Acta Neurochirurgica, 2002, 144: 327-335.

6. Samardžić M., Grujičić D., Rasulić L., Bacetić D.: Transfer of the medial pectoral nerve: myth or reality?, Neurosurgery, 2002, 50: 1277-1282.

7. Samardžić MM., Grujičić MD., Rasulić GL., Miličić RB.: The use of thoracodorsal nerve transfer in restoration of irreparable C5 and C6 spinal nerve lesions, British Journal of Plastic Surgery, 2005, 58: 541-546.

8. Kozić D., Nagulić M., Samardžić M., Ostojić J., Rasulić L., Cvetković-Dožić D., Sener NR.: Intrapontine malignant nerve sheath tumor: MRI and MRS features, Acta Neurol Belg., 2008 June; 108(2):67-71

 

 

III RAD U ČASOPISU INDIKSIRANOM U MEDLINE-U

 

1. Jeremic V, Grujicic D, Samarcic M, Antunovic V, Joksimovic M, Milicic B, Rasulic L, Nikolic N.: Hyperfractionated radiotherapy and adjuvant chemotherapy in patients with malignant gliomas, Srp Arh Celok Lek. 1997;125(11-12):333-9.

2. Nešić V, Janošević Lj, Stojičić G, Janošević S, Rasulić L, Babac S, Sladoje R.: Apscesi mozga otogenog porekla, Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo, 2002, 11-12: 389-393.

3. Vojvodic N, Sokic D, Jankovic S, Rasulic L.: Concussive convulsions in the differential diagnosis of post-traumatic epilepsy, Srp Arh Celok Lek. 2002;130(7-8):274-7.

4. Samardzic M, Grujicic D, Rasulic L, Bacetic D, Milicic B.: Nerve transfer in traction injuries of the brachial plexus, Vojnosanit Pregl. 2003;60(5):539-46.

5. Bojovic V, Berisavac I, Rasulic L.: Significance of sensory evoked potentials in determination of the level of brachial plexus injuries. Acta Chir Iugosl. 2003;50(1):15-22.

6. Rasulic L, Samardzic M, Grujicic D, Bascarevic V. : Nerve transfer in brachial plexus injuries: comparative analysis of surgical procedures, Acta Chir Iugosl.2003;50(1):33-46.

7. Grujicic D, Samardzic M, Rasulic L, Savic D, Cvrkota I, Simic V.: Transplantation in peripheral nerve injuries, Acta Chir Iugosl. 2003;50(1):47-54.

8. Vuckovic C, Andjelkovic S, Jovanovic N, Samardzic M, Rasulic L.: Functional reconstruction of the extremities in cases with definitive peripheral nerve lesions, Acta Chir Iugosl. 2003;50(1):55-61.

9. Bascarevic V, Samardzic M, Rasulic L, Simic V.: Reconstructive surgery of facial nerve injuries, Acta Chir Iugosl. 2003;50(1):63-7.

10. Jovanovic M, Roncevic R, Colic M, Stojicic M, Rasulic L.: Treatment of facial nerve paralysis using static suspension methods, Acta Chir Iugosl. 2003;50(1):69-72.

11. Rasulic L, Bascarevic V, Cvrkota I.: Surgical treatment of compressive neuropathies. Acta Chir Iugosl. 2003;50(1):73-82.

12. Ivanovic S, Slavik E, Antic B, Spajic M, Rasulic L.: Indications for surgical treatment of pain and types of operations, Acta Chir Iugosl. 2004;51(4):25-30.

13. Ivanovic S, Bascarevic V, Samardzic M, Rasulic L, Micovic M.: Avulsion of the peripheral nerve of the trigeminal nerve, Acta Chir Iugosl. 2004;51(4):45-7.

14. Ivanovic S, Slavik E, Spaic M, Antic B, Samardzic M, Rasulic L.: Cordotomy in the treatment of pain conditions, Acta Chir Iugosl. 2004;51(4):49-51.

15. Rasulic L, Ivanovic S, Bascarevic V, Simic V.: Phantom pain and posttraumatic pain conditions. Acta Chir Iugosl. 2004;51(4):71-80.

16. Jovanović M., Brašanac D., Rasulić L., Colić M., Stojčić M., Mališ M.: Širina ekscizije kod hirurškog lečenja bazocelularnih karcinoma. Acta Chir Iugosl. 2006;LIII(3):53-57.

17. Jovanović M., Colić M., Rasulić L., Stojčić M., Mališ M.: Rekonstrukcija ale nosa preklopljenim nazolabijalnim režnjem. Acta Chir Iugosl. 2007; 29-32.

18. Jovanović B.I., Rakić Lj.M., Nestorović D.B., Milojević M.T., Rasulić G.L., Mićović V.M., Bulatović B.M., Milićević V.M.: Morfološka analiza koegzistirajućih anomalija arterija baze mozga i aneurizmi-klinička studija, Acta Chir Iugosl. 2, 2008; 33-41

19. Vujotić B.Lj., Rakić Lj.M., Radulović V.D., Slavik E.E., Danilović R.L., Nestorović D.B., Rasulić G.L., Jovanović T.V.: Skrining rizičnih populacionih grupa u otkrivanju nerupturiranih intrakranijalnih aneurizmi, Acta Chir Iugosl. 2, 2008; 41-47

20. Nikolić M.I., Rakić Lj.M., Slavik E.E., Tasić M.G., Djurović M.B., Jovanović T.V., Radulović V.D., Joković B.M., Rasulić G.L., Stanković S.S.: Prostorna rekonstrukcija aneurizmi vertebrobazilarnog sliva zasnovana na konvencionalnoj angiografiji-naša iskustva, Acta Chir Iugosl. 2, 2008; 75-79.

21. Slavik E.E., Djurović M.B., Radulović V.D., Joković B.M., Rakić Lj.M., Rasulić G.L., Tasić M.G., Nikolić M.I.: Neurovaskularna kompresija (konflikt), Acta Chir Iugosl. 2, 2008; 161-169.

22. Mališ M., Nikolić V., Đulejić V., Oprić D., Rasulić L., Puškaš L.: Morfometrijske karakteristike neuropeptid γ imunoreaktivnih neurona nucleus amygdaloides corticalis-a čoveka. Medicinski pregled, 2008, LXI (5-6): 235-241

23. Samardžić M., Rasulić L., Baljozović B., Milaković B., Jovanović M., Mališ M.: Sindrom karpalnog kanala, Acta Chir Iugosl. 2010, Vol LVII, No I, 115-119, Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Jovanović M., Mališ M., Nikolić V., Blagojević Z., Stijak L.:: Indikacije i vreme hirurškog lečenja povreda radijalisa uduženih sa povredama nadlaktice, Acta Chir Iugosl., 2010, Vol LVII, No I, 77-80.

24. Stijak L., Santrač-Stijak G., NikolićV., Blagojević Z., Mališ M., Šijački A., Rasulić L., Radonjić V.: Acta Chir Iugosl., 2010, Vol LVII, No I, 125-133.

25.

 

 

IV CEO RAD U ČASOPISU KOJI NIJE INDIKSIRAN U GORE NAVEDENIM BAZAMA PODATAKA

 

1. Samardžić M, Grujičić D, Ivanović S, Piščević I, Rasulić L.: Thoracodorsal nerve transfer in brachial plexus traction injuries, Clinical Neuroscience, 1994; 47/ (5-6): 197-198

2. Samardžić M, Grujičić D, Jovanović I, Rasulić L.: Komparativna analiza rezultata hirurških intervencija na cerebralnim aneurizmama u odnosu na "timing" operacije, Chirurgia Urgens, 1995, 12/ (1-2): 119-122

3. Jovanović M, Tačević Z, Colić M, Rasulić L.: Analysis of the origin site of lateral circumflex femoral artery and its ascending and descending branches, Folia Anatomica, 1997, 25/ (1): 77-80

4. Rasulić L, Samardžić M, Baščarević V, Savić D, Timotijević S.: Povrede radijalisa udružene sa prelomima nadlaktice., Anali, 1998, 6: 46-48

5. Samardžić M, Grujičić D, Baščarević V, Rasulić L, Savić D.: Reanimacija paralizovanog lica hipogloso-facijalnim nervnim transferom, Acta Otorhinolaryngologica Serbica, 2001,VIII, 1-2: 921-923

6. Samardžić M. M, Rasulić G. L, Grujičić M. D, Antunović D. V.: Missile injuries to the peripheral nerves,The European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care, 1998, XXI/4: 173-178

7. Samardžić M, Vujović R, Rasulić L, Baščarević V, Savić D.: Oštećenja perifernih nerava udružena sa koštano-zglobnim povredama, Materia Medica, 2001, XVII, 1/17: 37-42

8. Samardžić M, Grujičić D, Rasulić L, Miličić B.: Značaj transfera torakodorzalnog nerva u uspostavljanju funkcije gornjeg dela ruke. Medicinska Istraživanja, 2002, 36, 3, 11-17

9. Baščarević V, Samardžić M, Rasulić L, Simić V.: Nervni transfer kod povreda facijalisa, Anali, 2004, 7: 20-25.

10. Jančić-Stefanović J, Stefanović D, Rasulić L.: Somatosenzorni i auditivni evocirani potencijali u prognozi ishoda zatvorenih kraniocerebralnih povreda, Expertus forensis, 2004, 2, 3: 281-287

11. Rasulić L, Samardžić M, Baščarević D, Simić V.: Ekstrapleksusni nervni transfer kod trakcionih povreda brahijalnog pleksusa, Acta Clinica, 2004, 4;1: 42-61

12. Samardžić M, Grujičić D, Rasulić L, Cvrkota I.: Rekonstruktivna hirurgija trakcionih povreda brahijalnog pleksusa-lična iskustva i dileme, Acta Clinica, 2004, 4;l 1: 71-83,

13. Jovanović M, Colić M, Stefanović P, Rončević R, Rasulić L, Karapandžić M.: Anatomic analysis of the vascular network and vascular pedicle of the tensor fascia lata flap (angiographic and cadaver study), Europ J Plast Surg, 2004, 27:61-67.

14. Mališ M, Lačković V, Rasulić L, Oprić D, Đulejić V, Mališ O.: Neuropeptid Y imunoreaktivni neuroni nukleus amigdaloideus basomedialis-a čoveka, Medicinska Istraživanja, 2005, 39; 2: 29-37

15. Samardžić M., Rasulić L., Baščarević V.: Savremeni protokol hirurškog lečenja povreda perifernih nerava, International Journal "Total Quolity Management & Excellence, 2010, No 2, Vol 38, 169-173.

16. Baščarević V., Mićović M., Jovanović I., Rasulić L.: Vagusna nervna stimulacija, International Journal "Total Quolity Management & Excellence, 2010, No 2, Vol 38, 147-150.

 

 

V CEO RAD U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG SKUPA

 

 

1. Samardžić M, Rasulić L, Grujičić D, Antunović V, Joksimović M.: Some controversies in nerve transfer for brachial plexus injuries, Proceedings of 11th International Congress of Neurological Surgery, Amsterdam, 06-11. jul, 1997, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Bologna, Italy, p 2109-2113.

2. Rasulić L, Samardžić M, Antunović V, Grujičić D, Joksimović M, Piščević I.: Does the age of patient neglect the other factors influencing outcome of nerve grafting. Proceedings of 11th International Congress of Neurological Surgery, Amsterdam, 06-11. jul, 1997, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Bologna, Italy, p 2155-2157.

3. Grujicic D, Samardzic M, Jeremic B, Stanisavljevic S, Antunovic V, Joksimovic M, Janicijevic M, Milicic B, Skender-Gazibara M, Golubicic I, Milojevic T, Rasulic L, Savic D.: Surgical versus conservative treatment of the pineal region tumors. Proceedings of 11th International Congress of Neurological Surgery, Amsterdam, 06-11. jul, 1997, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Bologna, Italy, p 645-649.

4. Samardžić M, Rasulić L, Grujičić D, Bascarević V.: Projektilne povrede brahijalnog pleksusa, Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem (ratne i poratne posljedice), Banja Luka, 23-27 maj 2001., Zbornik radova, p 236-245.

5. Rasulić L, Samardžić M, Grujičić D, Savić D.: Prostrelne povrede perifernih nerava-karakteristike i ishod hirurškog lečenja, Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem (ratne i poratne posljedice), Banja Luka, 23-27 maj 2001., Zbornik radova, p 246-254.

 

 

 

VI CEO RAD U ZBORNIKU NACIONALNOG SKUPA

 

 

 

1. Maršavelski A, Rasulić L, Samardžić M, Petronić I, Nikolić G.: Značaj primene elektrofizioloških tehnika u ispitivanju trakcionih povreda plexus brachialisa, Jugoslovenski kongres lekara fizikalne medicine i rehabilitacije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 13-17 oktobar 1997., p 181-182.

2. Samardžić M, Rasulić L, Maršavelski A, Grujičić D, Antunović V.: Prognostički faktori kod povreda perifernih nerava, Jugoslovenski kongres lekara fizikalne medicine i rehabilitacije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 13-17 oktobar 1997., p 185-187.

3. Rasulić L, Samardžić M, Maršavelski A, Grujičić D, Antunović V.: Rezultati hirurškog lečenja povreda brahijalnog pleksusa, Jugoslovenski kongres lekara fizikalne medicine i rehabilitacije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 13-17 oktobar 1997., p 183-185.

4. Mihajlović-Vučinić V, Rasulić L.: Dijagnoza neurosarkoidoze: definitivna, verovatna, mogućna, access kriterijumi kod nas, Seminar kontinuirane medicinske edukacije, Novine u dijagnostičkom i terapijskom pristupu muiltisistemskoj sarkoidozi, Beograd, 17. 10. 2002., p 130-136.

5. Sparić R., Pervulov M., Rasulić L., Arsenijević Lj., Gojnić-Dugalić M., Milićević S., Dokić M., Matejević-Rajić A.: Maligni tumor mozga u trudnoći-prikaz slučaja, 51. ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2007.,Zbornik radova, p 338-341.

6. Sparić R., Arsenijević Lj., Dokić M., Gojnić-Dugalić M., Milaković B., Mostić-Ilić T., Kadija S., Stefanović A., Rasulić L., Dostanić M.: Intrakranijalna hemoragija kao komplikacija eklampsije i HELLP sindroma-prikaz slučaja 52. ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2008.,Zbornik radova, p 156-159.

 

 

VII IZVOD U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG SKUPA

 

1. Grujičić D., Samardžić M., Djordjić Lj., Nagulić M., Piščević I., Rasulić L. Supratentorial intraventricular chorioid plexus tumors in children. Child's Nerv. Syst. Springer-Verlag, 1994, 10: 487.

2. Grujičić D., Samardžić M., Joksimovic M., Antunović V., Rasulić L., Piščević I., Milojević T., Jovanović I,: Factors predicting outcome in primary comatose patients with severe head injury., Neurotraumatology Committee of the World Federation of Neurosurgical Societies, Meeting 95., 1995., Thessaloniki, Greece, p 72

3. Samardžić M., Grujičić D., Antunović V., Joksimović M., Rasulić L., Piščević I., Jovanović I., Milojević T.: Intracranial traumatic haematomas in children., Neurotraumatology Committee of the World Federation of Neurosurgical societies, Meeting 95, 1995., Thessaloniki, Greece, p 73.

4. Stanisavljević S., Grujičić D., Samardžić M., Joksimović M., Antunović V., Djordjić Lj., Piščević I., Rasulić L., Milojević T.: Treatment of tumors in posterior third ventricle and pineal region, 10th European Congress of Neurosurgery, Berlin, 1995, p 48.

5. Samardžić M., Grujičić D., Rasulić L., Piščević I., Milojević T.: Value of CSF drainage in patients with posterior fossa tumors, 10th European Congress of Neurosurgery, Berlin, 1995, p 49.

6. Grujičić D., Samardžić M., Joksimović M., Antunović V., Djordjić Lj., Milojević T., Piščević I., Rasulić L.: Tumors of the lateral ventricles in adults, 10th European Congress of Neurosurgery, Berlin, 1995, p 50

7. Jovanović M., Colić M., Tačević Z., Rasulić L., Ristić Lj., Novković M., Velimirović Lj., Stojčić M.: Significance of early treatment of superficial hand burns in preventing the occurence of finger contractures, 1st International conference of emergency surgery, September 25th-28th 1996, Belgrade, Yugoslavia.

8. Jovanović M., Colić M., Tačević Z., Rasulić L., Ristić Lj., Novaković M., Stavrić B., Stojičić M.: Burns and combined injuries, 1st International conference of emergency surgery, September 25th-28th 1996, Belgrade, Yugoslavia, p 86.

9. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Antunović V., Joksimović M., Piščević I.: Gunshot injuries of the brachial plexus, International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology, September, 08th-11th 1996, Riccione, Italy. (nagradjeni rad kao najbolji, Columella Award,), p 77.

10. Samardžić M., Grujičić D., Rasulić L., Antunović V., Joksimović M., Piščević I.: Missile injuries of the peripheral nerves in civilian and war practice, International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology, September, 08th-11th 1996, Riccione, Italy, p 78.

11. Marsavelski A., Rasulić L., Samardžić M., Nikolić G., Petronić I.: The electrophysiological findings in patients with brachial plexus traction lesions who underwent surgery, International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology, September, 08th-11th 1996, Riccione, Italy, p 79.

12. Jovanović M., Colić M., Ristić Lj., Rasulić L.: The significance of urgent first aid in chemical burns, Conference of the Czech burn society with international participation, September, 17th-19th 1996, Prague, Czech Republic, p 104.

13. Jovanović M., Ristić Lj., Medenica V., Jovanović Z., Jakšić M., Ćertić B., Rasulić L.: Characteristics and the course of burns occured during climbing a train, Conference of the Czech burn society with international participation, September, 17th-19th 1996, Prague, Czech Republic, p 105.

14. Jovanović M., Tačević Z., Colić M., Ristić Lj., Rasulić L., Dobovšek A.: Studious consideration of the length of a vascular pedicle of the fascia lata tensor flap, 8 Congress of the European Section of the IPRAS, June, 22-25 1997, Lisbon, Portugal, p 67.

15. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Antunović V., Joksimović M.: Some controversies in nerve transfer for brachial plexus injuries, Clin. Neurol. Neurosurg., Centennial Perspective, Abstract of Free Papers, 11th International Congress of Neurological Surgery, Amsterdam, 06-11. jul, 1997, Vol. 99, Supp 1.,p 118.

16. Rasulić L., Samardžić M., Antunović V., Grujičić D., Joksimović M., Piščević I.: Does the age of patient neglect the other factors influencing outcome of nerve grafting, Clin. Neurol. Neurosurg., Centennial Perspective, Abstract of Free Papers, 11th International Congress of Neurological Surgery, Amsterdam, 06-11. jul, 1997, Vol. 99, Supp 1., p 180.

17. Rasulić L., Samardžić M., Bacetić D., Antunović V., Jovanović M.: Microscopic anatomy of the adult human motor branch for the gracilis muscle; an anatomical and histological basis for microsurgery, 4th Congress of European Federation of Societies for Microsurgery and 14th Congress of International Microsurgical Society, Abstract Book, August 25-29 1998, Corfu, Greece, p 134.

18. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M., Antunović V., Bacetić D.: Morphological characteristics of a neurovascular pedicle of the gracilis flap, 4th Congress of European Federation of Societies for Microsurgery and 14th Congress of International Microsurgical Society, Abstract Book, August 25-29 1998, Corfu, Greece, p 135.

19. Rasulić L., Samardžić M., Antunović V., Grujičić D.: Results of nerve repair for gunshot wounds to the sciatic nerve complex, First Congress of Neurological Surgeons of Republic of Macedonia, Book of Abstract, August 26-30 1998, Macedonia, p 83.

20. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Antunović V.: Unusual mechanical complications of ventricular shunting procedures, First Congress of Neurological Surgeons of Republic of Macedonia, Book of Abstract, August 26-30 1998, Macedonia, p 84.

21. Grujičić D., Samardžić M., Stanisavljević S., Joksimović M., Skender-Gazibara M., Golubicic I., Milicic B., Rasulic L.: Pineal region tumors, 11th European Congress of Neurosurgery, Abstract Book, September, 19-24, 1999, Copenhagen, Denmark, p 127.

22. Rasulić L., Samardžić M., Grujičič D.: Radiological procedures in brachial plexus traction injuries, 11th European Congress of Neurosurgery, Abstract Book, September, 19-24, 1999, Copenhagen, Denmark, p 128.

23. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D.: Restoration of upper arm function in brachial plexus injuries, 11th European Congress of Neurosurgery, Abstract Book, September, 19-24, 1999, Copenhagen, Denmark, p 143.

24. Samardžić M., Rasulić L., Antunović V., Grujičić D.: Missile injuries to the peripheral nerves, 4th European Congress “Trauma &Emergency surgery”, Abstract book, Special Electronic Format, April, 16-20, 2000, University of Pisa, Montecatini Terme, Italy, p 79.

25. Rasulić L., Samardžić M., Vuckovic Č.: Missile injuries to the sciatic nerve, 5th European Federation of Societies for Microsurgery, Abstract Book, June 1-4, 2000, Coimbra, Portugal, p 102.

26. Samardžić M., Rasulić L., Vučković Č., Grujičić D.: Results of cable graft technique in repair of large nerve trunk lesions, 5th European Federation of Societies for Microsurgery, Abstract Book, June 1-4, 2000, Coimbra, Portugal, p 103.

 

27. Rasulić L., Samardžić M., Grujičić D., Antunović V.: Missile injuries to the peripheral nerves, 3rd Congress of Romanian Society of Hand Surgery and 4th National Congress of Reconstractive Microsurgery, Abstract Book, May 8-11, 2000, Yasi, Romania, p 49.

28. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Gunshot injuries of the sciatic nerve, 2nd Balkan Congress for Plastic, reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, Abstract Book, May 24-26, 2001, Belgrade, Yugoslavia, p 93.

 

29. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.:Cable graft technique in repair of large nerve trunk lesions, 2nd Balkan Congress for Plastic, reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, Abstract Book, May 24-26, 2001, Belgrade, Yugoslavia, p 93.

30. Jovanović M., Stefanović P., Colić M., Rasulić L.: The design of Limberg flap by specially designed ruler-author’s method, 2nd Balkan Congress for Plastic, reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, Abstract Book, May 24-26, 2001, Belgrade, Yugoslavia, p 108.

31. Jovanović M., Stefanović P., Colić M., Rasulić L., Mrvaljević M.: Application of circled ruler in obtaining aesthetic results in skin excisions-author’s method, 2nd Balkan Congress for Plastic, reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, Abstract Book, May 24-26, 2001, Belgrade, Yugoslavia, p 108.

 

32. Jovanović M., Stefanović P., Colić M., Rasulić L., Bogdanović S.: Our experience in treatment of scars and keloids using Cica-Care, 2nd Balkan Congress for Plastic, reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, Abstract Book, May 24-26, 2001, Belgrade, Yugoslavia, p 109.

33. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Miličić B.: Results of nerve transfer to the musculocutaneous and axillary nerves, 12th World Congress of Neurosurgery, 16-20 september 2001. Sydney, Australia, Book of Abstract, p 170, .

34. Rasulić L., Samardžić M., Grujičić D., Miličić B.: Restoration of upper arm function in brachial plexus injuries, 12th World Congress of Neurosurgery, 16-20 september 2001. Sydney, Australia, Book of Abstract, p 170, .

35. Vučinić V., Videnović J., Rasulić L., Vasić N., Žugić V., Stojisavljević N., Subotički G.: The efficacy of methotrexate in the treatment of chronic sarcoidosis, The 7th WASOG Congress and The 6th Meeting of the Scandinavian Sarcoidosis Association, 16-19 June 2002, Stockholm, Sweden, Final Programme and Abstracts, p 70.

36. Vučinić V., Rasulić L., Videnović J.: Neurosarcoidosis-challenges of the probable diagnosis other than biopsy, The 7th WASOG Congress and The 6th Meeting of the Scandinavian Sarcoidosis Association, 16-19 June 2002, Stockholm, Sweden, Final Programme and Abstracts,.p 71.

37. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Gunshot injuries to the sciatic nerve, Zbornik sažetaka, Četvrti Hrvatski Kongres Plastične, Rekonstruktivne i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 25-28 Septembar 2002, p 35,

38. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Cable graft technique in repair of large nerve trunk lesions, Zbornik sažetaka, Četvrti Hrvatski Kongres Plastične, Rekonstruktivne i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 25-28 Septembar 2002, p 37.

39. Jovanović M.D., Colić M., Rasulić L.: Our experience in treatment of scars and keloids using cica-care, Zbornik sažetaka, Četvrti Hrvatski Kongres Plastične, Rekonstruktivne i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 25-28 Septembar, p 122.

40. Jovanović Milan, Rončević R., Colić M, Stojčić M., Rasulić L.: The treatment of facial nerve palsy by static suspension methods, The III-rd Balkan Congress and the XIV-th National Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic surgery, Abstracts, May 21-24 2003, Iasi, Romania, p 85,

41. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Baščarević V., Simić V.: Combined nerve transfer in brachial plexus traction injuries, 12th European Congress of Neurosurgery, 7-12 september 2003, C. Cultural Belem, Lisboa, Portugal, Abstract book, OP-PNV-180, p 281.

42. Rasulić G. L., Samardžić M. M, Jovanović D. M., Baščarević Lj. V., Cvrkota S.I.: Histo-morphological characteristics of the motor branch to the gracilis muscle-basis for microsurgery, 12th European Congress of Neurosurgery, 7-12 september 2003, C. Cultural Belem, Lisboa, Portugal, Abstract book, P-PNV-305, p 290.

43. Samardžić M., Rasulić L., Baščarević V.: Twenty-five experience with microsurgical operations on the injured peripheral nerves, 35th International Danube Symposium for Neurological sciences&continuing education, September 11th –14th , 2003, Belgrade, Serbia & Montenegro, Book of Abstracts, p 237.

44. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Jovanović M.: Surgical repair of the brachial plexus traction injuries, 35th International Danube Symposium for Neurological sciences&continuing education, September 11th –14th , 2003, Belgrade, Serbia & Montenegro, Book of Abstracts, p 237, .

45. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Jovanović M.: Surgical treatment of the nerve entrapment syndromes, 35th International Danube Symposium for Neurological sciences&continuing education, September 11th –14th , 2003, Belgrade, Serbia & Montenegro, Book of Abstracts, p 238 .

46. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Extraplexal nerve transfer in brachial plexus traction injuries-twenty years experience, Proceedings 3rd CENS Meeting, Ljubljana, Slovenia, September 1-4, 2004, p 54 .

47. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Reinnervation of the musculocutaneous and axillary nerve with various types of nerve transfer, Proceedings 3rd CENS Meeting, Ljubljana, Slovenia, September 1-4, 2004, p 54.

48. Rasulić L., Ivanović S., Slavik E., Baščarević V., Simić V.: Samardžić M., Jovanović M.: Phantom pain, 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morrocco, June 19th-24th, 2005, p 120.

49. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Nerve transfer in brachial plexus injuries-twenty years of experience, 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morrocco, June 19th-24th, 2005, p 120 .

50. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Surgical repair of different types of brachial plexus injuries, 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morrocco, June 19th-24th, 2005, p 120.

51. Slavik E., Grujičić D., Rasulić L., Radulović L.: Radiofrequency denervation in treatment of lumbar facets pain, 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morrocco, June 19th-24th, 2005, p 115.

52. Mališ M., Nikolić V., Mališ O., Rasulić L., Puškaš L., Marjanović S., Đulejić V., Mrvaljević D.: Correlation among the surface area of the septum pellucidum and some of the medial hemispheric surface structures of the human telencephalon, XVIII international symposium on morphological sciences, Abstract book, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia&Montenegro, June 5-8, 2005, p 120.

53. Jovanović M., Colić M., Milutinović D., Stojčić M., Rasulić L.: Determination of a vascular territory of the fascia lata tensor flap, IV Congress of the Balkan Association for plastic, reconstructive and aesthetic surgery & IX National conference on plastic surgery and burns, Sofia, Bulgaria, 25-27 May 2005, p 49.

54. Jovanović M., Colić M., Milutinović D., Stojčić M., Rasulić L.: Consideration of the length of a vascular pedicle of fascia lata tensor flap, IV Congress of the Balkan Association for plastic, reconstructive and aesthetic surgery & IX National conference on plastic surgery and burns, 25-27 May 2005, Sofia, Bulgaria, p 102

55. Jovanović M., Colić M., Stojčić M., Rasulić L.: The island TFL flap for reconstruction of decubitus ulcer, IV Congress of the Balkan Association for plastic, reconstructive and aesthetic surgery & IX National conference on plastic surgery and burns, Sofia, Bulgaria, 25-27 May 2005, p 107.

56. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Surgical repair of different types of brachial plexus injuries, 4th Ispo Central & Eastern European Conference, 5th Congress of Serbia & Montenegro Physiatrists, Beograd, Serbia & Montenegro, 28 September-01 October 2005, p 94.

57. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Nerve transfer in brachial plexus injuries-twenty years of experience, 4th Ispo Central & Eastern European Conference, 5th Congress of Serbia & Montenegro Physiatrists, Beograd, Serbia & Montenegro, 28 September-01 October 2005, p 94.

58. Rasulić LG., Samardžić MM., Jovanović MD., Simić DV.: Nerve repair of different types of brachial plexus injuries, 4th Congress of the Croatian Neurosurgical Society, Zagreb, Croatia, 9-12 November 2005, p 55.

59. Rasulić LG., Samardžić MM., Jovanović MD., Simić DV.: Nerve transfer in brachial traction plexus injuries, 4th Congress of the Croatian Neurosurgical Society, Zagreb, Croatia, 9-12 November 2005, p 56.

60. Rasulić L., Samardžić M.: Microsurgical treatment of peripheral nerve injuries, 4th CENS Meeting, Budapest, Hungary, 13-15 October 2006, p 72.

61. Rasulić L., Samardžić M.: Reconstructive surgery of brachial plexus traction injuries, 4th CENS Meeting, Budapest, Hungary, 13-15 October 2006, p 73.

62. Rasulić L.: Neurosarcoidosis-diagnosis in neurosurgery, Advances in management of sarcoidosis&interstitial lung diseases, Belgrade, Serbia, 13-14 October 2006, p 48.

63. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M., Lakićević N.: Microsurgical treatment of peripheral nerve injuries-analysis of 25 years experience, 13th Congress of the European Association of Neurosurgical Societis (EANS), Glasgow, UK, September 2-7, 2007, Acta Neurochirurgica, Abstracts, p CIX.

64. Rasulić L., Samardžić M., Lakićević N., Baščarević V., Jovanović M.: Reconstructive surgery of the brachial plexus traction injuries-experience and dilemmas, 13th Congress of the European Association of Neurosurgical Societis (EANS), Glasgow, UK, September 2-7, 2007, Acta Neurochirurgica, Abstracts, p CX.

65. Baščarević V., Mićović M., Radulović D., Bogosavljević V., Rasulić L., Samardžić M.: Modified Pi procedure for treatment of sagittal synostosis, 13th Congress of the European Association of Neurosurgical Societis (EANS), Glasgow, UK, September 2-7, 2007, Acta Neurochirurgica, Abstracts, p XXXVI-XXXVII.

66. Rasulić L., Vučinić-Mihailović V.: Clinical and radiological findings in neurosarcoidosis-neurosurgical aspect, Sarcoidosis: Diagnosis, therapy& quolity of life, 25-26 September, 2007, Belgrade, Serbia

67. Samardžić M., Rasulić L.: Brachial plexus surgery: a long and hard task, World Federation of Neurosurgical Societies, 13th Interim Meeting/The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons,18-22 November, Nagoya, Japan

68. Rasulić L., Samardžić M.:Neurolysis, neuroraphy and neurotization: how these technique be done, World Federation of Neurosurgical Societies, 13th Interim Meeting/The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons,18-22 November, Nagoya, Japan

69. Baščarević V., Samardžić M., Milinković Z., Radulović D., Rasulić L., Mićović M.: Surgical microdiscectomy for herniated lumbar discs, Spine Expert Group, 5th Annual Meeting, Belgrade November 5-7, 2007.

70. Rasulić L., Samardžić M., Mićović M., Jovanović M..: Nerve transfer in brachial plexus traction injuries-30 years of experience, 5th Congress of the Croatian Neurosurgical Society and Joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons, September 2-5, 2008, Dubrovnik, Croatia., p, 96.

71. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Jovanović M..: Reconstructive microsurgery of the peripheral nerve injuries -30 years of experience, 5th Congress of the Croatian Neurosurgical Society and Joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons, September 2-5, 2008, Dubrovnik, Croatia., p, 97.

72. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M. Lakićević N.: Reinnervation of upper arm function in different types of brachial plexus injuries with various types of nerve transfer, 5th Congress of the Croatian Neurosurgical Society and Joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons, September 2-5, 2008, Dubrovnik, Croatia., p, 98.

73. Baščarević V., Rasulić L., Samardžić M., Radulović D., Mićović M., Bogosavljević V.: Comparative analysis of extradural, intradural and combine approach in traumatic cerebrospinal fluid fistulas, 5th Congress of the Croatian Neurosurgical Society and Joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons, September 2-5, 2008, Dubrovnik, Croatia., p, 122.

74. Mićović M., Baščarević V., Bogosavljević V., Rasulić L., Samardžić M.: Mini-open carpal tunnel decompression: efficiency and usefulness, 5th Congress of the Croatian Neurosurgical Society and Joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons, September 2-5, 2008, Dubrovnik, Croatia., p, 155

75. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Experience in nerve repair in different types of brachial plexus injuries, XVI International Symposium on Brachial Plexus Surgery-Club A.Narakas, Luxembourg, 21-23rd May 2009, p28

76. Rasulić L.: Surgical anatomy of the radial nerve, Hands out & presentation on Session 609, Peripheral nerve surgery: A comprehensive hands-on cadaveric course, XIV World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 04, 2009., CD ROM & Scientific Program,

77. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Jovanović M., Cvrkota I.: Restoration of shoulder function in upper palsy using collateral branches of brachial plexus, 2nd Sino-European meeting on brachial plexus reconstructive surgery, October 22-25, 2010, Shanghai, China.

 

 

 

VIII IZVOD U ZBORNIKU NACIONALNOG SKUPA

 

 

1. Đorđević Ž., Antunović V., Nestorović B., Đurović B., Jovanović I., Rasulić L.: Kraniocerebralne povrede u dečijoj dobi. III kongres neurologa Jugoslavije, I kongres jugoslovenskog društva za neuronauke, 1993, p 48.

2. Đurović B., Đorđević Ž., Jovanović I., Arsov J., Milić I., Rasulić L.: Traumatski apalični sindrom u dečijoj dobi. III kongres neurologa Jugoslavije, I kongres jugoslovenskog društva za neuronauke.,1993, p 48.

3. Vranješević D., Đorđević Ž., Đukić A., Đurović B., Jovanović I., Rasulić L., Arsov J.: Interdisciplinarno lečenje kraniocerebralnih povreda dečijeg uzrasta., III kongres neurologa Jugoslavije, I kongres jugoslovenskog društva za neuronauke., 1993, p 49.

4. Samardžić M., Grujičić D., Piščević I., Rasulić L.: Povrede brahijalnog pleksusa nanete vatrenim oružjem, Acta Chirurgica Iugoslavica, 1994; Supplement 1 (časopis sa recenzijom)., 18. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 1994, p 65.

5. Grujičić D., Samardžić M., Rasulić L., Piščević I.: Hirurško lečenje povreda n. ischiadicusa nanetih vatrenim oružjem. Acta Chirurgica Iugoslavica, 1994; Supplement 1. (časopis sa recenzijom). 18. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 1994, p 65.

6. Samardžić M., Grujičić D., Rasulić L., Piščević I.: Projektilne povrede perifernih nerava., Acta Chirurgica Iugoslavica, 1994; Supplement 1. (časopis sa recenzijom) 18. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 1994, p 66.

7. Grujičić D., Samardžić M., Piščević I., Rasulić L.: Nazolikvoreja kao posledica povrede glave vatrenim oružjem., Acta Chirurgica Iugoslavica, 1994; Supplement 1. (časopis sa recenzijom) 18. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 1994, p 66.

8. Grujičić D., Samardžić M., Antunović V., Rasulić L., Joksimović M., Bacetić D., Piščević I.: Rekonstruktivna hirurgija ratnih povreda perifernih nerava, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Bar, 09-13 jun 1996, p 112.

9. Samardžić M., Grujičić D., Rasulić L., Piščević I.: Rekonstruktivna hirurgija ratnih povreda perifernih nerava, II Kongres ratne medicine sa medjunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka, Banja Luka, 24-27 april 1996, p 57.

10. Karadžov M., Samardžić M., Milić I., Stanisavljević S., Grujičić D., Rasulić L.: Izbor anestezije u hirurškoj rekonstrukciji ratnih povreda perifernih nerava, II Kongres ratne medicine sa medjunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka, Banja Luka, 24-27 april 1996, p 58.

11. Nikolić N., Grujičić D., Samardžić M., Antunović V., Joksimović M., Rasulić L., Miličić B., Djurić Lj., Jeremić B.: Uticaj obima hirurške resekcije i lokalizacije tumora na ishod terapije bolesnika sa glioblastomom multiforme, tretiranih kombinovanim pristupom, XXIV oktobarski zdravstveni dani, 24-25 oktobar, 1996, Kragujevac, Zbornik sažetaka, p 62.

12. Nikolić N., Grujičić D., Samardžić M., Antunović V., Joksimović M., Rasulić L., Miličić B., Stojanović M., Djurić Lj., Jeremić B.: Hiperfrakcionisana radioterapija i adjuvantna hemioterapija u bolesnika sa malignim gliomima, XXIV oktobarski zdravstveni dani, 24-25 oktobar, 1996, Kragujevac, Zbornik sažetaka, p 63.

13. Rasulić L., Samardžić M., Bacetić D., Joksimović M., Antunović V., Grujičić D., Piščević I.: Trakcione povrede brahijalnog pleksusa, Acta Chirurgica Iugoslavica,

Suppl. 1., 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Bar, 09-13 jun 1996, p 112..

14. Samardžić M., Grujičić D., Rasulić L., Antunović V., Joksimović M., Bacetić D., Piščević I.: Penetrantne povrede brahijalnog pleksusa, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Bar, 09-13 jun 1996, p 113.

15. Karadžov M., Samardžić M., Grujičić D., Rasulić L.: Izbor anestezije u rekonstruktivnoj hirurgiji ratnih povreda perifernih nerava, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Bar, 09-13 jun 1996, p 113.

16. Jovanović M., Colić M., Ristić Lj., Savić S., Rasulić L.: Angiografska analiza vaskularne peteljke režnja tensora fasciae latae (TFL), Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Bar, 09-13 jun 1996, p 79.

17. Jovanović M., Colić M., Rasulić L., Medenica V., Savić S., Ristić Lj.: Topografski odnos vaskularne peteljke režnja tensor fasciae latae, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Bar, 09-13 jun 1996, p 80.

18. Rasulić L., Samardžić M., Vučković Č., Jovanović M., Baščarević V.: Mikroneurovaskularni transfer gracilisa kod povreda brahijalnog pleksusa, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., 20. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Zlatibor, 17-21 maj 1998, p 94.

19. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Baščarević V.: Kabl transplantacija kod povreda perifernih nerava, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., 20. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Zlatibor, 17-21 maj1998 p 94.

20. Grujičić D., Samardžić M., Stanisavljević S., Golubičić I., Jeremić B., Miličić G., Rasulić L.: Izbor načina lečenja tumora pinealne regije, VIII Kongres neurohirurga Jugoslavije, Beograd, 28-31 oktobar 1998, Zbornik sažetaka, p 31

21. Grujičić D., Samardžić M., Joksimović M., Jeremić B., Miličić G., Rasulić L., Milojević T.: Tumori lateralnih komora, VIII Kongres neurohirurga Jugoslavije, Beograd, 28-31 oktobar 1998, Zbornik sažetaka, p 33.

22. Grujičić D., Samardžić M., Joksimović M., Antunović V., Rasulić L.: Tumori unutrašnjosti prednjeg dela treće komore-hirurški problemi, VIII Kongres neurohirurga Jugoslavije, Beograd, 28-31 oktobar 1998, Zbornik sažetaka, p 34

23. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Antunović V.: Ratne povrede perifernih nerava, VIII Kongres neurohirurga Jugoslavije, Beograd, 28-31 oktobar 1998, Zbornik sažetaka, p 52

24. Rasulić L., Samardžić M., Antunović V., Grujičić D.: Nervni transfer kod povreda brahijalnog pleksusa-komparativna analiza hirurških procedura, VIII Kongres neurohirurga Jugoslavije, Beograd, 28-31 oktobar 1998, Zbornik sažetaka, p 53.

25. Maršavelski A., Petronić I., Samardžić M., Rasulić L.: Mogućnosti elektrofiziološke dijagnostike kod hirurški lečenih lezija brahijalnog pleksusa, VIII Kongres neurohirurga Jugoslavije, Beograd, 28-31 oktobar 1998, Zbornik sažetaka, p 55.

26. Rasulić L., Samardžić M., Grujičić D., Baščarević V., Savić D.: Ratne povrede perifernih nerava, XIV Kongres lekara Srbije i Kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd 21-24 maj 2000, p 69.

27. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Savić D.: Prelomi dijafize humerusa udruženi sa povredama n. radijalisa, XIV Kongres lekara Srbije i Kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd 21-24 maj 2000 p 70.

28. Rasulić L., Samardžić M., Grujičić D., Savić D.: Sindrom karpalnog kanala, V Kongres neurologa Jugoslavije, III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke, I Jugoslovenski kongres o epileptologiji, Knjiga sažetaka, Zlatibor, 31 maj-3 jun 2000, p 169.

29. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Baščarević V.: Sindrom kubitalnog kanala, V Kongres neurologa Jugoslavije, III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke, I Jugoslovenski kongres o epileptologiji, Knjiga sažetaka, Zlatibor, 31 maj-3 jun 2000, p 169.

30. Samardžić M., Rasulić L., Baščarević V.: Vaskularne komplikacije nakon hirurškog lečenja lumbalne diskus hernije, II sastanak vertebrološke grupe JUOT-a, rezimei, Beograd, 05-06. decembar 2000 p 7.

31. Samardžić M., Rasulić L., Baščarević V., Savić D.: Oštećanja perifernih nerava udružena sa koštano-zglobnim povredama, XII Kongres ortopeda i traumatologa jugoslavije, Zbornik sažetaka, Kladovo, 5-8 septembar 2001, p 46.

32. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Savić D.: Povrede radijalisa udružene sa prelomima nadlaktice, XII Kongres ortopeda i traumatologa jugoslavije, Zbornik sažetaka, Kladovo, 5-8 septembar 2001 p 47.

33. Vojvodić N., Sokić D., Janković S., Rasulić L.: Klinički prikaz dva pacijenta sa komocionim konvulzijama, Zbornik sažetaka, XVIth Yugoslav Epilepsy Symposium, Belgrade, November 1-3, 2001, p 198.

34. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Savić D., Simić V.: Lezije radijalisa udružene sa prelomima humerusa, Zbornik radova, 3. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Igalo, 5-9 jun 2002, p 151-152.

35. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Savić D., Simić V.: Lezije perifernih nerava udružene sa koštano-zglobnim povredama, Zbornik radova, 3. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Igalo, 5-9 jun 2002, p 189.

36. Rasulić L., Samardžić M., Jančić-Stefanović J.: Sindrom kubitalnog kanala, Zbornik radova, 9 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Nacionalni park Tara, Hotel Omorika, 06-09 oktobar 2002, p 120. .

37. Rasulić L., Samardžić M., Jančić-Stefanović J.: Sindrom karpalnog kanala, Zbornik radova, 9 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Nacionalni park Tara, Hotel Omorika, 06-09 oktobar 2002, p 121.

38. Samardžić M., Rasulić L., Baščarević V., Simić V.: Povrede perifernih nerava kao posledica koštano-zglobnih povreda, Zbornik radova, 9 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Nacionalni park Tara, Hotel Omorika, 06-09 oktobar 2002, p 119.

39. Samardžić M., Rasulić L., Baščarević V., Cvrkota I.: Kabl transplantacija kod povreda perifernih nerava, Zbornik radova, 9 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Nacionalni park Tara, Hotel Omorika, 06-09 oktobar 2002, p 118.

40. Jančić-Stefanović J., Stefanović D., Rasulić L.: Neurološki simptomi i znaci intrakranijalnih tumora dečijeg i adolescentnog doba, Zbornik radova, 9 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Nacionalni park Tara, Hotel Omorika, 06-09 oktobar 2002, p 66.

41. Jančić-Stefanović J., Stefanović D., Rasulić L.: Intrakranijalni tumori i epileptične manifestacije u dece i adolescenata, Zbornik radova, 9 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Nacionalni park Tara, Hotel Omorika, 06-09 oktobar 2002, p 74.

42. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Neurotizacija u rekonstruktivnoj hirurgiji trakcionih povreda brahijalnog pleksusa, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., ‘01., 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Beograd, 21-24 mart 2001, p 118.

43. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M.: Lezije radijalisa nakon preloma humerusa, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., ‘01., 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Beograd, 21-24 mart 2001, p 119.

44. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Stojišić Z.: Oštećenja perifernih nerava udružena sa koštano-zglobnim povredama, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., ‘01., 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Beograd, 21-24 mart 2001, p 120.

45. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Stojišić Z.: Kabl transplantacija kod povreda perifernih nerava, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., ‘01., 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Beograd, 21-24 mart 2001, p 121.

46. Jovanović M.: Stefanović P., Colić M., Rasulić L.: Upotreba lenjirskih krugova u dobijanju estetskih rezultata kod kožnih ekscizija-autorova metoda, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., ‘01., 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Beograd, 21-24 mart 2001, p 175.

47. Jovanović M.: Stefanović P., Colić M., Rasulić L.: Dizajniranje Limbergovog režnja pomoću specijalno konstruisanog lenjira-autorova metoda, Acta Chirurgica Iugoslavica, Suppl. 1., ‘01., 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka, Beograd, 21-24 mart 2001, p 175.

48. Bojović V., Berisavac I., Rasulić L.: SEP parametriu visinskoj dijagnostici lezija brahijalnog pleksusa, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Mikrohirurško lečenje povreda i obolenja perifernog nervnog sistema-sadašnje stanje i perspektive, Medicinska istraživanja, 36:4, 2002., p 57. .

49. Rasulić L., Samardžić M., Grujičić D., Baščarević V., Nervni transfer kod trakcionih povreda brahijalnog pleksusa-komparativna analiza hirurških procedura, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Mikrohirurško lečenje povreda i obolenja perifernog nervnog sistema-sadašnje stanje i perspektive, Medicinska istraživanja, 36: 4, 2002., p 59.

50. Grujičić D., Samardžić M., Rasulić L., Savić D., Cvrkota I., Simić V.: Transplantacija kod povreda perifernih nerava, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Mikrohirurško lečenje povreda i obolenja perifernog nervnog sistema-sadašnje stanje i perspektive, Medicinska istraživanja, 36:.4, 2002., p 60.

51. Vučković Č., Anđelković S., Jovanović N., Samardžić M., Rasulić L.: Funkcionalna rekonstrukcija ekstremiteta u slučajevima definitivnih lezija perifernih nerava, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Mikrohirurško lečenje povreda i obolenja perifernog nervnog sistema-sadašnje stanje i perspektive, Medicinska istraživanja, 36:.4, 2002., p 60.

52. Baščarević V., Samardžić M., Rasulić L., Simić V.: Rekonstruktivna hirurgija povreda facijalisa, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Mikrohirurško lečenje povreda i obolenja perifernog nervnog sistema-sadašnje stanje i perspektive, Medicinska istraživanja, 36:.4, 2002., p 61.

53. Rasulić L., Baščarević V., Cvrkota I.: Hirurško lečenje kompresivnih neuropatija, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Mikrohirurško lečenje povreda i obolenja perifernog nervnog sistema-sadašnje stanje i perspektive, Medicinska istraživanja,.36:.4, 2002., p 62.

54. Samardžić M., Baščarević V., Rasulić L.: Hipogloso-facijalna anastomoza, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Hirurško lečenje patoloških procesa u pontocerebralnom uglu, Medicinska istraživanja, 37: 4, 2003., p 72.

55. Ivanović S., Slavik E., Antić B., Spajić M., Rasulić L.: Indikacije za hirurško lečenje bola i vrste operacija, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Hirurško lečenje bolnih stanja, Medicinska istraživanja, .38: 3, 2004., p 38.

56. Ivanović S., Slavik E., Spajić M., Antić B., Samardžić M., Rasulić L.: Hordotomija u lečenju hroničnog i kancerskog bola, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Hirurško lečenje bolnih stanja, Medicinska istraživanja, 38: 3, 2004., p 40.

57. Rasulić L., Ivanović S., Baščarević V., Simić V.: Fantomski bol, Stremljenja i novine u medicini, Simpozijum Hirurško lečenje bolnih stanja, Medicinska istraživanja, 38: 3, 2004., p 41.

58. Lakićević N., Samardžić M., Rasulić L., Radulović D., Lompar P., Jokić D., Bulatović M., Lakićević Ž.: Rezultati hirurškog liječenja aneurizmi moždanih krvnih sudova, Zbornik radova, 10 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 02-05 oktobar 2005, p 31.

59. Baščarević Lj. V., Mićović V. M., Bogosavljević M. V., Samardžić M. M., Rasulić G. L.: Rana dijagnostika i hirurško lečenje posttraumatskih kraniocerebralnih likvornih fistula, Zbornik radova, 10 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 02-05 oktobar 2005, p 52.

60. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M., Simić V.: Hirurško lečenje kompresivnih neuropatija, Zbornik radova, 10 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 02-05 oktobar 2005, p 128.

61. Rasulić L., Samardžić M., Jovanović M., Simić V.: Neurotizacija kod trakcionih povreda brahijalnog pleksusa-komparativna analiza hirurških procedura, Zbornik radova, 10 Kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 02-05 oktobar 2005, p 131.

62. Rasulić L., Mihajlović-Vučinić V.: Neurosarkoidoza, Sveska Abstrakta, VI seminar na temu multisistemske sarkoidoze sa međunarodnim učešćem, aktuelni dijagnostički i terapijski problemi, 21. oktobar 2005. godine, Beograd, p 47.

63. Samardžić M., Rasulić L., Jovanović M., Lakićević N.: Nerve transfer in different types of brachial plexus injuries, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, 08-11 oktobar 2008, Niš, Zbornik sažetaka, p38

64. Rasulić L., Samardžić M., Mićović M., Jovanović M.: Extra and intraplexal nerve transfer in brachial plexus traction injuries in Institute for neurosurgery-30 years of Belgrade experience, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, 08-11 oktobar 2008, Niš, Zbornik sažetaka, p41

65. Rasulić L., Samardžić M., Baščarević V., Jovanović M.: Microsurgery of the peripheral nerve injuries in Institute for neurosurgery-30 years of Belgrade experience, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, 08-11 oktobar 2008, Niš, Zbornik sažetaka, p 122.

66. Baščarević V., Mićović M., Bogosavljević V., Samardžić M., Rasulić L., Jovanović I., Bulatović M.: Deaferentni bolni sindrom posle avulzionih povreda brahijalnog pleksusa, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, 08-11 oktobar 2008, Niš, Zbornik sažetaka, p 44

67. Jovanović M., Rasulić L., Stojčić M.: Surgical treatment of facial paralysis, Abstract Book 10th Congress of the Serbian Society for Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, May 19-22, 2010, Belgrade, Serbia, 41-42

68. Jovanović M., Stojčić M., Rasulić L.: Reconstruction of the ear in congenital and acquired microtic ear-our experience, Abstract Book 10th Congress of the Serbian Society for Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, May 19-22, 2010, Belgrade, Serbia, 42-43.

69. Joksimović B., Rasulić L., Samardžić M.: Intraoperativna neurofiziologija u hirurgiji brahijalnog pleksusa, Simpozijum kliničke neurofiziologije Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Knjiga sažetaka, Beograd 08-09. oktobar 2010, Beograd, Srbija

 

 

 

X KNJIGE, POGLAVLJA

 

 

1. Rasulic L., Bacetic D.: Anatomy and systematisation of the brachial plexus, in: Samardzic M. (ed), Antunovic V. (co-ed): Nerve repair of brachial plexus injuries, CIC Edizioni Internazionali, Roma-Milano-Bari, 1996, 17-44; 82-92.

2. Joksimovic M., Rasulic L.: Surgical approaches to the brachial plexus, in: Samardzic M. (ed), Antunovic V. (co-ed): Nerve repair of brachial plexus injuries, CIC Edizioni Internazionali, Roma-Milano-Bari, 1996, 82-92.

3. Rasulić L., Joksimović M.: Hirurški pristupi perifernin nervima, u Samardžić M., Antunović V., Grujičić D. (ed): Povrede i obolenja perifernih nerava, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998, 176-219.

4. Samardžić M., Rasulić L.: Povrede brahijalnog pleksusa, u Samardžić M., Antunović V., Grujičić D. (ed): Povrede i obolenja perifernih nerava, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998, 269-319.

5. Rasulić L., Tasić G.: Dijagnostika neurohirurških oboljenja, u Samardžić M.: Osnovi neurohirurgije-za sve lekare, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998, 11-40.

6. Samardžić M., Rasulić L.: Povrede i obolenja perifernih nerava, u Samardžić M.:, Osnovi neurohirurgije-za sve lekare, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998, 259-274.

7. Rasulić L., Bacetić D.: Anatomija i sistematizacija brahijalnog pleksusa, u Samardžić M. i sar.: Rekonstruktivna hirurgija povreda brahijalnog pleksusa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999, 3-58.

8. Rasulić L.: Hirurški pristupi brahijalnom pleksusu, u Samardžić M. i sar.: Rekonstruktivna hirurgija povreda brahijalnog pleksusa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999, 117-130.

9. Samardžić M., Rasulić L.: Nervna reparacija trakcionih povreda brahijalnog pleksusa, u Samardžić M. i sar.: Rekonstruktivna hirurgija povreda brahijalnog pleksusa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999, 131-194.

10. Samardžić M., Grujicić D., Rasulić L.: Kraniocerebralne povrede, u Samardzić M. i sar.: Neurohirurški problemi u ortopediji i traumatologiji, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000, 5-25.

11. Samardžić M., Rasulić L., Grujicić D.: Povrede i obolenja perifernih nerava, u Samardzić M. i sar.: Neurohirurški problemi u ortopediji i traumatologiji, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000, 89-120.

12. Samardžić M., Rasulić L., Grujičić D., Antunović V., Joksimović M.: Some controversies in nerve transfer for brachial plexus injuries, 11th International Congress of Neurological Surgery, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Bologna, Italy, 1997, Vol. 2, 2109-2112.

13. Rasulić L., Samardžić M., Antunović V., Grujičić D., Joksimović M., Piščević I.: Does the age of patient neglect the other factors influencing outcome of nerve grafting, 11th International Congress of Neurological Surgery, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Bologna, Italy, 1997, Vol. 2, 2155-2157.

14. Nestorović B., Dragutinović G., Rasulić L.: Intracranial infection, in: Antunović V., Dragutinović G., Lević Z., Samardžić M. (eds): Magnetic Resonance in the Diagnosis of C. N. S. Disorders, Thieme (Stutgart-New York)-CIC Edizioni Internationali (Roma), 2001, 71-84, .

15. Lević Z., Dragutinović G., Rasulić L.: Temporal lobe epilepsy, in: Antunović V., Dragutinović G., Lević Z., Samardžić M. (eds): Magnetic Resonance in the Diagnosis of C. N. S. Disorders, Thieme (Stutgart-New York)-CIC Edizioni Internationali (Roma), 2001, 197-202, .

16. Dragutinović G., Djordjić Lj., Rasulić L.: MR controls following therapy, in: Antunović V., Dragutinović G., Lević Z., Samardžić M. (eds): Magnetic Resonance in the Diagnosis of C. N. S. Disorders, Thieme (Stutgart-New York)-CIC Edizioni Internationali (Roma), 2001, 213-218, .

17. Djordjić Lj., Dragutinović G., Rasulić L.: Malformations, in: Antunović V., Dragutinović G., Lević Z., Samardžić M. (eds): Magnetic Resonance in the Diagnosis of C. N. S. Disorders, Thieme (Stutgart-New York)-CIC Edizioni Internationali (Roma), 2001, 243-250, .

18. Rasulić L., Dragutinović G., Samardžić M..: Spinal trauma, in: Antunović V., Dragutinović G., Lević Z., Samardžić M. (eds): Magnetic Resonance in the Diagnosis of C. N. S. Disorders, Thieme (Stutgart-New York)-CIC Edizioni Internationali (Roma), 2001, 257-264, .

19. Samardžić M., Rasulić L., Dragutinović G., Djordjić Lj.: Degenerative diseases of the spine, in: Antunović V., Dragutinović G., Lević Z., Samardžić M. (eds): Magnetic Resonance in the Diagnosis of C. N. S. Disorders, Thieme (Stutgart-New York)-CIC Edizioni Internationali (Roma), 2001, 293-306,

20. Rasulić L., Jovanović M.: Akutna stanja u hirurgiji perifernog nervnog sistema, u Samardžić M (ed).: Hitna stanja u neurohirurgiji-dijagnostičko-terapijski vodič, I. P. Obeležja, Beograd, 2010, 259-277

21. Rasulić L., Lakićević N.: Aneurizme krvnih sudova mozga, u Ivanović S. (ed).: Cerebrovaskularne bolesti, Podgorica 2010

22. Samardžić M., Rasulić L: Povrede i kompresije perifernih nerava u sportu, u Milinković Z.(ed).: Sportska medicina u pitanjima i odgovorima, Narodna knjiga/Alfa, 2010, Beograd, 2010, 239-254.

 

P.S. Dr Lukas Rasulić je i jedan od autora medicinskog leksikona:

Rasulić L., u Babić M. i sar.: Medicinski leksikon, I. P. Obeležja, Beograd, 1999.

Dr Lukas Rasulić je imao i 3 saopštenja na međunarodnim stručnim skupovima.

 

 

b) Predavanja po pozivu na nacionalnim i međunarodnim skupovima

 

• Naučni skup Hirurško liječenje bolnih stanja, CANU, 9 septembar 2005. godine, Podgorica, Serbia&Montenegro

• VI Seminar na temu multisistemske sarkoidoze sa međunarodnim učešćem.aktuelni dijagnostički i terapijski problemi, 21. oktobar 2005. godine, Beograd, Srbija i Crna Gora

• Advances in management of sarcoidosis &interstitial lung diseases, 13-14 October, 2006, Belgrade, Serbia

• Sarcoidosis: Diagnosis, therapy& quolity of life, 25-26 September, 2007, Belgrade, Serbia

• Naučni skup Novine u neurohirurgiji, CANU, 28 septembar 2007. godine, Podgorica, Montenegro

• World Federation of Neurosurgical Societies, 13th Interim Meeting/The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons,18-22 November, 2007., Nagoya, Japan

• World Federation of Neurosurgical Societies, XIV World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 04, 2009.

• New Findings in Sarcoidosis: Diagnosis, Therapy and Quality of life, IX Assembly of the Yugoslav Association of Sarcoidosis, International Conference on Multisystem Sarcoidosis, Belgrade, Serbia, October 15-16 2009. 12 CME (EACCME), AMA PRA category credit 1.

• Naučni skup Cerebrovaskularne bolesti , CANU, 06. novembar 2009. godine, Podgorica, Montenegro

 

c) Organizovanje naučnih sastanaka i simpozijuma

 

1996 organizacija 1st International Conference of Emergency Surgery-Beograd-član organizacionog odbora

1998, organizacija The Eight Congress of Yugoslav Association of Neurosurgeons with International Participation-Beograd-sekretar Organizacionog odbora.

2002, organizacija Scientific Meeting Microsurgical treatment of peripheral nerve nerves injuries and other problems-presence and perspectives-Beograd-sekretar Organizacionog odbora.

2003, organizacija The Annual Meeting of Yugoslav Association of Neurosurgeons with International Participation in Belgrade-80th Anniversary of neurosurgery in Serbia and 65th Anniversary of first neurosurgical department-Beograd-sekretar Organizacionog odbora.

2007, October 31st, organizacija Teleconference Course-INI Master Course in Treatment of Vestibular Schwannoma-Advanced Neurosurgery Using Telecommunication-84th Anniversary of neurosurgery in Serbia and 69th Anniversary of first neurosurgical department Beograd-teleconference cource among International Neuroscience Institute, Hannover, Germany and Institute for neurosurgery, Clinical Center of Serbia and University of Belgrade School of Medicine, Beograd, Serbia-Organizator

2008, Octobar 31, organizacija Beogradski Međunarodni Skup Neurohirurga i Svečana Akademija povodom 85 godina neurohirurgije u Srbiji, 70 godina prvog neurohirurškog odeljenja u Srbiji i 55 godina Instituta za neurohirurgiju-Predsednik organizacionog odbora.

2009, September 11th, Inaugural Meeting Institute for neurosurgery, Clinical Center of Serbia and School of Medicine University of Belgrade for inauguration Prof.Dr Madjid Samii, President of INI-International Neuroscience Institute Hannover at University Otto fon Guerricke to be Visiting Professor of School of Medicine University of Belgrade and Honorary Member of Serbian Neurosurgical Association.-Predsednik organizacionog odbora

 

Od 1993. godine učestvovao je u radu oko 60 domaćih i medjunarodnih skupova, seminara i kongresa.

 

d) Rukovođenje ili učešće na projektima; saradnja sa drugim naučnim

institucijama; međunarodna saradnja.

 

Projekti

 

Tokom specijalizacije i rada na Institutu za neurohirurgiju Kliničkog Centra Srbije učestvovao je u dva podprojekta Ministarstva za zdravlje Republike Srbije za period 1996/2000 godine u okviru glavnog projekta Neuronauke- Neurohirurgija, kao saradnik -nenastavno osoblje:

“Dijagnostika i rekonstruktivna hirurgija povreda ramenog živčanog spleta”

“Odloženo pogoršanje stanja nakon aneurizmalne subarahnoidalne hemoragije, analiza činilaca i mogućnosti lečenja”

Od 2006. godine je glavni istraživač (B1) u Projektu Ministarstva za nauku republike Srbije za period od 2006 do 2010 godine:

"Evaluacija bolesnika sa multisisemskom sarkoidozom-dijagnostika, terapija i kvalitet života."

Istraživač u Projektu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike republike Srbije politike za period 25.12.2006 godine do 25.09.2007 godine:

"Poboljšanje kvaliteta života invalidnih osoba sa multisistemskom sarkoidozom".

 

 

Saradnja sa drugimnacionalnim i međunarodnim stručno-naučnim institucijama

 

• Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"-konsultant, Prof. Dr Boško Đukanović

• Chigasaki Tokoshukai Medical Centre and Shonan Kamakura General Hospital and affiliated hospitals, Japan¸, Prof. Dr Hiromichi Hosoda.

• International Neuroscience Institute (INI), Hannover, Germany, Prof. Dr Madjid Samii.

• Azzienda Hospitale Maggiore, University Neurosurgical Clinic, Verona, Italy, Prof. Dr Albino Bricolo.

• Klinički Centar Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, Prof. Dr Vinko Dolenc.

• Munich, Klinikum Grosshadern, CyberKnife Centre, Prof. Dr Alexander Muačević, Prof. Dr Georg Tonn.

• Timone University Hospital, Functional&Stereotactic Neurosurgery Department Marseille, France, Prof. Dr Jean Regis

• Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany, Dr Kartrick Krishnan

• KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska, Prof. Dr Josip Paladino, Dr Zdravko Heinrich.

• KBC Podgorica, Podgorica, Dr Novak Lakićević

• S.Maria della Misericordia Hospital, Dept. of Neurosurgery, Rovigo, Italy, Prof. Dr Paolo Buffati, Prof. Dr Stefano Ferraresi, Dr Debora Garozzo

• Clinica Gemelli, Department of Neurosurgery, Roma, Italy, Prof. Dr Eduardo Fernandez

 

Članstvo u Udruženjima i komisijama

 

Član

• Udruženje neurohirurga Srbije-Serbian Assosiation of Neurological Surgeons (UNS)

• European Association of Neurological Surgeons (EANS)

• Full individual member of European Association of Neurological Surgeons (EANS) since February 2004

• World Federation of Neurological Surgeons(WFNS).

• Scientific Committee of the Center for Continuus Medical Education, School of Medicine, University of Belgrade, since 2004.

• International Society of Intraoperative Neurophysiology, Full Member. since 2007

• European.Society for Stereotaxy and.Functional Neurosurgery, Full Member, since 2007

• WFNS Comittee for Peripheral Nerve and Brachial Plexus Surgery, since 2008

• Komisija za kontrolu i nadzor kvaliteta rada Kliničkog centra Srbije since 2009.

• Programski savet za doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu since 2009

• Član Royal Medical Board within Her Royal Highness Crown Princess Katherine Foundation since 2010

 

 

e) Nagrade za naučni rad

 

Kao drugi autor rada “Gunshot injuries of the brachial plexus” (Projektilne povrede brahijalnog pleksusa) dobitnik je nagrade “Collumela Award” za najbolji rad i najbolju prezentaciju na International Conference of Recent Advances in Neurotraumatology, ICRAN 96, održanog od 08-11 septembra 1996 u Rimini-Ričone-u, Italija.

Dobitnik je nagrade Kliničkog centra Srbije za 1996. godinu za naučno istraživačku delatnost.