Prof. Dr Dejan Radenković

CURRICULUM VITAE

 

Dr Dejan Radenković je rođen 1967. god. u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je šk. 1986/87. god., a diplomirao je u februaru 1992. god. sa prosečnom ocenom 9.50.

Specijalizirao je Opštu hirurgiju u periodu 1993 - 98. god. kada je položio specijalistički ispit sa odličnim uspehom.

Subspecijalista Urgentne hirurgije je postao 2003 godine odbranom teme: ”Značaj praćenja parametara sistema hemostaze u toku hirurškog lečenja akutnog pankreatitisa”.

Poslediplomske studije na grupi Urgentna hirurgija završio je sa odličnim uspehom i 1999. Odbranio je Magistarski rad na temu "Hirurško lečenje infekcija bilijarnog stabla". Doktrosku disertaciju na temu: “ Značaj ranih poremećaja sistema hemostaze kod bolesnika sa akutnim pankreatitisim” je odbranio 2005. godine.

Za asistenta na predmetu Hirurgija izabran je jula 1999. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Za docenta na predmetu Hirurgija je izabran 2008 godine.

Od 1993. zaposlen je u Centru za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra, KCS, gde je radio kao šef jedinice intenzivne nege na IV hirurškom odeljenju.

Od marta 2010. godine radi na Klinici za digestivnu hirurgiju- Prva hirurška Klinika, KCS-a.

U toku 2003 i 2004 godine, u okviru usavršavanja iz hepato-pankreatično-bilijarne hirurgije je proveo 5 meseci na ”Odeljenu za digestivnu hiruirgiju, Univeziteta u Sautemptonu, Sautempton, Engleska.

Kao stipendista Ministratva za nauku i životnu sredinu Republike Srbije, u toku 2006 i 2007 god. proveo je 6 meseci na Odeljenju za opštu i visceralnu hirugiju, Univerziteta u Hajdelbergu, Hajdelberg, Nemačka pod rukovodstvom Prof. Markusa Bihlera.

Održao je više predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu.

Član je: Srpskog lekarskog društva, Srpskog Pankreasnog Kluba, Srspokog udruženja za hirurško lečenje patološke gojaznosti, European Pancreatic Club, European Digestive Surgery, International Association of Pancreatology i American Pancreatic Association.

Kao autor ili saradnik je objavio i saopštio130 naučnih i stručnih radova.